Giá trị tài sản ròng trong chứng khoán là gì

Giá trị tài sản ròng trong chứng khoán là gì

Giá trị tài sản ròng (NAV) là giá trị tài sản của công ty trừ đi các khoản nợ phải trả.

NAV được tính bằng cách lấy tổng tài sản của một công ty và trừ đi các khoản nợ phải trả. Tài sản bao gồm tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản, thiết bị và các khoản đầu tư. Nợ phải trả thường ở dạng nợ hoặc hóa đơn chưa thanh toán.

Giá trị tài sản ròng là thước đo cơ bản đánh giá giá trị của một công ty. NAV càng cao chứng tỏ công ty càng có giá trị và ngược lại.

Giá trị tài sản ròng là giá trị tài sản của công ty trừ đi giá trị của các khoản nợ phải trả.

Giá trị tài sản ròng là thước đo giá trị của một công ty. Nó được tính bằng cách lấy tổng tài sản trừ đi tổng nợ phải trả. Giá trị tài sản ròng có thể dương hoặc âm, tùy thuộc vào việc nợ phải trả của công ty lớn hơn tài sản của nó hay ngược lại.

Một công ty có giá trị tài sản ròng là 1 triệu đô la sẽ có giá trị tài sản nhiều hơn 1 triệu đô la so với giá trị nợ phải trả. Một công ty có giá trị tài sản ròng – 5 triệu đô la sẽ có khoản nợ phải trả nhiều hơn 5 triệu đô la so với giá trị tài sản.

Giá trị tài sản ròng (NAV) là chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ phải trả của một công ty. Cách phổ biến nhất để tính toán điều này là bằng cách chia vốn hóa thị trường của một công ty cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

NAV thường được sử dụng để đo lường số tiền mà một nhà đầu tư sẽ nhận được nếu họ thanh lý khoản đầu tư của mình vào công ty, chẳng hạn như thông qua IPO hoặc mua lại.

Tin tức liên quan

Giá mở cửa chứng khoán là gì
Giải chấp chứng khoán là gì
Ema trong chứng khoán là gì
Đường macd trong chứng khoán là gì
Đường rs trong chứng khoán là gì
Đu đỉnh trong chứng khoán là gì

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *